Claes Mark & Park

Claes Lundgren
Claes LundgrenVD
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Besiktningar
  • Förfrågningsunderlag
  • Kalkylering
  • Skötselplaner
  • Finplaneringar
  • Miljöupprustningsplaner
Claes Mark & Park har arbetat inom anläggningsbranschen i 40 år och har erfarenhet av all sorts av anläggning, huvudsakligen inom finplanering, vägar, VA, samt även underhåll, både vinter och sommar. Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag med att dels analysera, utveckla och strukturera hela eller delar av projekt. Vi åtar oss arbete från förfrågningsunderlag, kalkyler, upphandla, genomföra samt besiktiga och därigenom kvalitetssäkra processen och slutprodukten.Min styrka är min långa erfarenhet som gör att jag vet vad som behöver göras för att få en funktionsduglig och miljöanpassad markanläggning. Dessutom gör erfarenheten som både anläggare och skötselentreprenör att jag kan planera och bygga både funktionellt och ur skötselsynpunkt effektivt. Jag är godkänd besiktningsman och besiktigar alla typer av anläggningar som till exempel Norralänken, parker, miljöupprustningar åt flertalet kommuner, bostadsbolag och Trafikverket.